X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کشکول

صنعت گردشگری

سه‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1396 ساعت 05:43 ق.ظ

نمونه سئوالات درس فرهنگ عمومی (مقطع کاردانی گردشگری)

1.     چه عواملی باعث نزدیک شدن افراد در یک توده به یکدیگر می‌شود؟

توجه افراد در توده به برخی منافع واقع در بیرون از محیط یا کنترل مستقیم و شخصی آنها باعث به هم نزدیک شدن آنها می‌شوند.

2.      در قرن هجدهم نویسندگان فرهنگ را به چه چیزی ترجمه کردند؟

تربیت روح اصلی‌ترین معنی فرهنگ در این دوره از سوی نویسندگان بود.

3.     فرهنگ در دیدگاه تایلور یعنی چه و مترادف چه کلمه‌ای است؟

تایلور کلمه فرهنگ را اینگونه تعریف کرده که فرهنگ مجموعه‌ای پیچیده است مشتمل بر معارف، معتقدات، هنر، حقوق، اخلاق، رسوم و تمامی توانایی‌ها و عاداتی که بیشتر به عنوان عضوی از جامعه اخذ می‌نماید و بطور کلی آن را مترادف تمدن قرار داده است.

4.     فرهنگ به گفته گی روشه چطور معنی شده است؟

فرهنگ مجموعه بهم پیوسته‌ای از شیوه‌های تفکر احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و توسط تعداد زیادی از افراد فرا گرفته می‌شود و بین آنها مشترک است و دو شیوه عینی و نمادین به کار گرفته می‌شود تا اشخاص را به یک جمع خاص و متمایز مبدل سازد.

5.     تعریف لغوی فرهنگ در زبان فارسی چیست؟

واژه‌ای مرکب از «فر» و « هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف شده است. بطور کلی فارسی زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

6.     فردوسی فرهنگ را چگونه تعبیر کرده است؟

فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد عنوان کرده است.

7.     فرهنگ از ارتباط متقابل کدام عوامل ایجاد می‌شود؟

بطور کلی فرهنگ از ارتباط متقابل سه عامل اصلی ارزش‌ها با روابط و ساختارهای اجتماعی ایجاد می‌شود.

8.     واژه فرهنگ چطور از زوایای مختلف بررسی می‌شود؟ (2 مورد را تعریف کنید)

الف) تعریف‌های تاریخی: تکیه بر روی میراث فرهنگی و وراثت اجتماعی در فرهنگ دارد./ ب) تعریف‌های تشریحی/ ت) تعریف‌های روانشناختی: در این گروه یا تاکید بر فرهنگ به عنوان وسیله «ساز واری» و حل مسائل است و یا تاکید بر فرهنگ به عنوان «آموختگی» صورت اجتماعی است و تجسم آموزش های یک گروه اجتماعی در طول نسل‌ها و یا تاکید بر عادات است./ ث) تعریف‌های ساختاری/ ج) تعریف‌های تکوینی.

9.     اهمیت و ضرورت فرهنگ چیست؟

بالاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است، بنابراین اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد بنابراین با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و صنعتی قدرتمند باشد ضمیر تهی خواهد داشت و در نهایت محکوم به فناست. به همین دلیل استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشات گرفته و ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگ استقلال در ابعاد دیگر ایجاد خواهد شد.

10.                       سطوح فرهنگی مترادف چیست و در چند دسته پیشنهاد شده است؟

سطوح فرهنگ را با سطوح پذیرش اجتماعی می‌توان مترادف دانست به این ترتیب سطوح فرهنگ در سه دسته پیشنهاد می‌شود که عبارتند از: فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی.

11.                       تعریف فرهنگ تخصصی چیست و شامل چه حوزه‌ای می‌شود؟

در این بخش اصول و خطوط کلی فرهنگ جامعه که در بخش فرهنگ بنیادی ساخته شده است تبدیل به سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی می‌شود بنابراین تمامی فعالیت‌های فکری و فرهنگی در این حوزه قرار می‌گیرد و مراکز تحقیقات، دانشگاه‌ها و مطالعاتی یا حتی وزارتخانه‌ها جزو این بخش قرار دارند.

12.                       کتاب‌ها و فیلم و سریال‌های تلویزیونی در کدام حوزه از سطوح فرهنگی قرار دارند؟

براساس تقسیم‌بندی‌های موجود این موارد در حوزه فرهنگ عمومی قرار دارند.

13.                       در فرهنگ بنیادی چه مواردی تعیین می‌شود؟

در این بخش خطوط کلی، زیربناها و آرمان‌های فرهنگی جامعه تعیین می‌شود که می‌توان گفت در این حوزه مبانی فرهنگ جامعه تولید خواهد شد.

14.                       نظریه الگویی فرهنگ یا «تمامیت فرهنگ» را تعریف کنید.

براساس این نظریه روش رفتاری‌ای که فرهنگ جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد نمایانگر تعمیمی درباره رفتار همه یا بعضی از اعضای همان جامعه است و لذا از عادات شخصی افراد بشمار نمی‌رود و همچنین فرهنگ هر جامعه‌ای مرکب از شبکه‌ پیچیده‌ای از عناصر است که در نظامی منسجم با یکدیگر مرتبط شده‌اند. این اندیشه را تمامیت فرهنگ نیز نامیده‌اند.

15.                       نماد تسلط اقتصادی بر الگوهای فرهنگی جوامع توسعه یافته چیست؟

در این جوامع رسانه‌ها نقش قابل توجهی دارند و با استفاده از تبلیغات پرهزینه، مخاطب قراردادن بخشی از جامعه و تحقیر فرهنگ‌های بومی در قالب برتری شهروندان جوامع پیشرفته بر شهروندان جوامع کمتر توسعه یافته با تولید محصولات سینمایی و غیره از نمادهای اصلی تسلط اقتصادی بر الگوهای فرهنگی است.

16.                        نقد الگوهای فرهنگی چند مورد است؟ (2 مورد را توضیح دهید)

بطور کلی نقد الگوهای فرهنگی به شش مورد مجزا تقسیم بندی شده است.

الف) در واقع در جوامع جدید و مدرن با وجود اینکه رویکرد فرد گرایانه است و معمولا نشان داده می‌شود که ارزش‌های موجود در جوامع معطوف به برایند افراد جامعه است اما به نظر می‌رسد که اینگونه نیست و این افراد و سازمان‌های بخصوصی هستند که بسیار در این مسیر تاثیر گذارند.

ب) اگر بپذیریم که ارزش‌های انعکاسی از سه عامل درک ذهنی و محیط فرهنگی و نهادهای رفاهی باشند این سوال مطرح می‌شود که کدام یک تاثیر بیشتری دارند و کدام یک کمرنگ‌تر از بقیه می‌باشند و اگر در یک سطح باشند آیا اثر متقابلی بر روی یکدیگر دارند یا خیر؟

17.                       مطالعات فرهنگی بیشتر بر چه چیزی متکی است؟

مطالعات فرهنگی بیشتر برسنت مارکسیسم و ساختارگرایی ایدئولوژیمتیکی است.

18.                       اساس شروع مطالعات فرهنگی نتیجه چیست؟

اساس شروع مطالعات فرهنگی نتیجه نقد اقتصادگرایی مارکسیسم است.

19.                       دورکیم و وبر بر چه اساسی تامل دارند؟

بطور کلی دورکیم و وبر به چند اصل زیر قائل هستند که عبارت است نخست: معنی اساس کنش اجتماعی است؛ دوم، معنی در بردارنده ساختارهای نمادین مستقل است و سومین نکته معنی ساختارهای نمادین بطور جمعی از طریق کنش‌ اجتماعی ساخته می‌شود.

20.                       مشخصات مطالعات فرهنگی را نام ببرید.

·       نگاه استقلالی به فرهنگ

·       فرهنگ مورد نظر در حوزه مطالعات فرهنگی به جامعه مدرن معطوف است

·       مطالعه فرهنگ در این حوزه از مطالعه درون تا مطالعه بیرون صورت می‌گیرد

·       از آغاز توجه مطالعات فرهنگی به تحلیل و نقد تولیدهای عینی و نهادهای فرهنگی و سیاست‌های آن معطوف بوده

·       استفاده از روش‌ها، نظریه‌ها و نظام‌های مفهومی متعدد برای شناسایی وضعیت پیرامون و فرهنگ انسان است

·       فاصله گرفتن این حوزه از نگاه بدبینانه فرانکفورتی‌ها در زمینه فرهنگ

21.                       نظریه مطالعات فرهنگی را توضیح دهید؟

بطور کلی در مطالعات فرهنگی ما دو نوع نظریه داریم

الف) نظریه‌های کلی که مفهوم فرهنگ را در نگاه جدید آن توضیح می‌دهند.

ب) نظریه‌های خاص که وضعیت عناصر متعدد در درون مطالعات فرهنگی را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

22.                        روش‌های تحلیل فرهنگی را نام برده و یکی را تعریف کنید.

1.     الف) تحلیل انسان شناسان از فرهنگ، ب) روش تحلیل فرهنگ براساس تمایزها، ج) روش تحلیل فرهنگ در مطالعات فرهنگی : این روش خود به چهار بخش مشخص تفکیک می‌شود که عبارت است از 1: روش قوم نگاری در تحلیل فرهنگ، 2: روش‌های استفاده از فرهنگ ، 3: تحلیل معنایی، 4: تحلیل مصرف فرهنگی

23.                       براساس سنت مطالعات فرهنگی انگلستان تلاش اصلی مطالعه فرهنگی بر چیست؟

تلاش اصلی مطالعات فرهنگی ، شناسایی رابطه میان جریان‌های فرهنگی و ساختارها و توجه به تعاملات خاص تاریخی آن است.

24.                       مطالعات فرهنگی از نظر روشی و بینشی چگونه روشی است؟

مطالعات فرهنگی از نظر روشی و بینشی یک روش ترکیبی تلفیقی است.

25.                       دو دیدگاه عمده درباره فرهنگ چیست؟

فرهنگ‌های قوی «دیل و کندی» ، فرهنگ‌های برتر«پیترز و واترمن»

26.                        5 مورد از ابعاد مختلف فرهنگ را نام ببرید.

ویژگی‌های فرهنگ، فرهنگ و قوم مداری، فرهنگ و شخصیت، کارکرد فرهنگی، مدل فرهنگی و مجموعه فرهنگی

27.                       فرهنگ اسلامی سایر ملت‌ها را به چه چیزی دعوت می‌کند؟

فرهنگ اسلامی سایر ملت‌ها را برای دگرگونی در فرهنگشان به تفکر، تدبیر و تعقل دعوت می‌کند.

28.                       شخصیت از منظر روانشناسان چیست؟

شخصیت از منظر روانشناسان عبارت است از: وحدت خاصی که از مجموع صفات طبیعی و اکتسابی نسبتا ثابت هر فردی به وجود می‌اید و او را در سازش‌های عمومی و برخوردهای اجتماعی از سایر افراد متمایز می‌کند.

29.                       کارکردهای فرهنگی چیست؟

فرهنگ‌ها، ملت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند.

فرهنگ، نوع رفتارهای فردی و اجتماعی را مشخص می‌کند

فرهنگ، عامل وحدت، انسجام و همبستگی و هدف داری یک ملت است

فرهنگ، تداوم بخش و انسجام دهنده ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است

فرهنگ، هویت یک ملت را می‌سازد

30.                       عناصر فرهنگی را تعریف کنید؟

فرهنگ هر جامعه از عناصر فرهنگی تشکیل می‌شود که عبارتند از جزء جزء عقاید، ارزش‌ها، هنجارها، علوم و فنون و آداب و رسوم اجتماعی

31.                       مجموعه فرهنگی چیست؟

مجموعه فرهنگی آن است که تعدادی از عناصر فرهنگی به صورت هماهنگ و پیوسته با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

32.                       ویژگی‌های سه گانه فرهنگ را از نظر «هرسکوتیس» را نام ببرید.

فرهنگ، عام و خاص است

فرهنگ متغیر ولی ثابت

پذیرش فرهنگ (اجباری) ولی (اختیاری) است.

33.                       اجزای تشکیل دهنده اصلی مدل فرهنگی را نام ببرید.

دین و ارزش‌های آن، ارزش‌های خانوادگی، هنجارهای سیاسی، نوع تولید و شیوه توزیع و روابط اقتصادی، نوع لباس، مسکن، غذا، نوع زبان، ادبیات، رسوم اجتماعی

34.                       کارکردهای پنجگانه فرهنگ برای بقاء را نام ببرید.

تامین نیازهای فیزیولوژی، ایجاد ارتباط جمعی، اعطای هویت فرهنگی به اعضا، حفظ تداوم و بقاء جامعه، ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی

35.                       عناصر سازنده فرهنگ چیست؟ (یک مورد را تعریف کنید)

عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی، حوزه فرهنگی

ترکیب فرهنگی: مجموعه چند عنصر که در یک موضوع مشترک کارکردشان در یک جهت و به یک منظور باشد.

36.                        عوامل دگرگونی فرهنگی را نام برده و یک مورد را تعریف کنید.

اشاعه، جمعیت، مهاجرت، رژیم سیاسی، شوک فرهنگی، فرهنگ پذیری

فرهنگ، پذیری : فرهنگ محصول زندگی اجتماعی است در به وجود آمدن فرهنگ یک نوع خلق جمعی وجود دارد اگر پدیده‌ای مورد پذیرش جمعی واقع نشود فرهنگ شکل نمی‌گیرد. فرآیند انتقال فرهنگ از جامعه‌ای به جامعه دیگر را جامعه پذیری یا فرهنگ پذیری گویند.

37.                       نوآوری در دگرگونی فرهنگی چه نقشی دارد؟ (یک مورد را توضیح دهید)

پذیرش حداکثری باشد، مقبولیت اجتماعی و عمومی باشد، طرد عناصر فرهنگی موجود، مصرف‌گرایی فرهنگی

مصرف‌گرایی فرهنگی، دگرگونی از فرهنگ تولید به مصرف‌گرایی، از جمله اهدافی است که سرمایه‌داران در جهان سوم دنبال می‌کنند این هدف برای دستیابی به برکناری رقبای اقتصادی است؛ لذا مردم جهان سوم به جای توید به روحیه مصرف‌گرایی وی می‌آورند این روحیه به استعمارگرایی تغییر فرهنگی می‌انجامد که بارزترین شیوه دسترس بودن کالا با استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

38.                       انتقال فرهنگی را تعریف کنید و اشکال آن را نام ببرید.

انتقال فرهنگی، فرهنگی فرایندی است که به وسیله آنفرهنگ از طریق آموزش از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود به این دلیل که فرهنگ را به طریق زیستی نمی‌توان به ارث برد. اشکار آن هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.

39.                       انواع اشاعه فرهنگی را نام برده و یک مورد را تعریف کنید.

اشاعه مستقیم، اشاعه اجباری ، اشاعه غیر مستقیم

اشاعه اجباری: زمانی رخ می‌دهد که یک فرهنگ، فرهنگ دیگری را مطیع خود سازد و آداب و رسوم خود را به فرهنگ مغلوب تحمیل نماید.

40.                       عوامل تغییرات فرهنگی را برشمرید.

افزایش یا کاهش سریع جمعیت یک جامعه که در اثر حوادثی همچون سیل، زلزله، طوفان ، جنگ یا شیوع بیماری رخ خواهد داد (مثل اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده)

41.                       تغییر محیط جغرافیایی و مهاجرت دسته جمعی به سرزمین‌های جدید. مثل ورود اتومبیل‌ به عنوان عنصر فرهنگی تازه را درنظر بگیریم. (مهاجرت اخیر به اروپا از پناهجویان آفریقایی و سوری)

42.                       پس افتادگی فرهنگ یعنی چه؟

تاخر فرهنگی یا پس افتادگی فرهنگی زمانی رخ می‌دهد که در اثر تحولات سریع و شتاب آلود، اختراع، نوآوری ، رشد جمعیت یا پیدایی هرچیز متفاوت؛ سازش و تطابق اجتماعی با تحولات دشوار می‌شود که در نهایت باعث بحران در فرهنگ هم می‌شود.

43.                       گسست فرهنگی را تعریف کنید.

بطور کلی گسست فرهنگی یعنی اشکال در نحوه انتقال تجربه‌ها از گذشته به حال. اما بطور کلی وقتی در یک جامعه در اثر تغییرات و دگرگونی‌های سریع فراز و نشیب‌هایی ایجاد شود بعضا شریان فرهنگی دچار آسیب می‌شود که مسیر انتقال با چالش مواجه خواهد شد به این ترتیب در یک منطقه گسست فرهنگی می‌شویم.

44.                       ویژگی‌های تقسیم بندی یک منطقه فرهنگی چیست؟

منطقه جغرافیایی، خوراک و پوشاک و مسکن، زبان، استفاده از ابزار و تکنیک‌ها

45.                       5 مورد از ویژگی‌ها و شاخصه‌های فرهنگ عمومی را نام ببرید.

فرهنگ عمومی دارای دو جهت «عینی» و «اعتباری» است. فرهنگ عمومی حوزه‌ای از نظام فرهنگی جامعه است، فرهنگ عمومی مؤلفه‌هایی از فرهنگ است که تاثیر آن عام و فراگیر است، فرهنگ عمومی سازندگان و عاملان خاصی خودش را دارد که بر بخشی از آنها دولت نظارت می‌کند، فرهنگ عمومی مانند کل نظام فرهنگی و فرهنگ در چهار وجهه ظاهر می‌شود که عبارتند از درونی، روانی، نمادی و نهادی و آثار.

46.                        متغیرها و عوامل موثر در فرهنگ عمومی را نام ببرید. ( 5 مورد)

طبیعی و جغرافیایی، تاریخی و حوادث گذشته، زمان و مکان، رسانه‌های جمعی، وسایل و تکنولوژی‌های جدید، روحانیون و ائمه جمعه، ورزش و ورزشکاران، مراکز فرهنگی و بهداشتی و درمانی، نیروی انتظامی

47.                       لایه‌های مختلف فرهنگ عمومی چیست؟

·       برخی از این مشتقات در یک نظام فرهنگی پایه‌ها و ریشه‌های فرهنگ عمومی را می‌سازند که لایه‌های زیرین نامیده می‌شوند.

·       می‌توان گفت که جهان بینی‌ها و شناخت شناسی در این سطح قرار دارد که ریشه بسیاری از باورها، اعتقادات و ارزش‌ها است که از آن به عنوان لایه بعدی یاد می‌شود.

·       آیین‌ها و هنر و ادبیات است که لایه بعدی را تشکیل می‌دهد و برپایه باورها و اعتقادات و ارزش‌های یک جامعه استوار است.

·       لایه بعدی که بیرونی‌ترین و آشکار‌ترین سطح است هنجارها و الگوهای رفتاری و معیارهای اجتماعی در یک جامعه مورد مشاهد هاست.

48.                       جلوه‌های مختلف فرهنگ چیست؟

فرهنگ درونی شده، فرهنگ نمادی، فرهنگ نهادی، فرهنگ متبلور

49.                       تاثیر رسانه‌های جمعی بر فرهنگ عمومی چیست؟

·       رسانه‌های جمعی نیروی مخرب و فاصله‌اندازی در جامعه هستند که باید کنترل شوند.

·       رسانه‌های جمعی این قدرت را دارند که به طور مستقیم بر طرز فکر و رفتار مردم عادی اثربگذارند

·       مردم چون از نهادهای سنتی اجتماعی که آنها را در برابر تبلیغات تحت تاثیر قرار گرفتن محافظت می‌کردند فاصله گرفتند و منزوی شده‌اند در برابر قدرت رسانه‌های جمعی آسیب پذیرند.

·       تحولات اجتماعی ناشی از تاثیر مخرب رسانه‌های جمعی در نهایت به ظهور جوامع اقتدار گرا با کنترل متمرکز می‌انجامد

·       رسانه‌های جمعی با ترویج اندیشه‌های مبتذل و موهن و فعالیت‌هایی که رفتار متمدنانه را به خطر می‌اندازد سطح استانداردها و ارزش‌های فرهنگی را کاهش می‌هند.

50.                       فرهنگ عمومی در ایران مبتی بر چیست؟

براساس دین و مذهب کشورمان فرهنگ عمومی در ایران مبتنی بر اصول و معارف اسلامی است.

51.                       اصلی‌ترین نهاد متولی امور فرهنگی در ایران کدام است؟

اصلی‌ترین نهاد مجری مباحث فرهنگ عمومی در ایران شورای فرهنگ عمومی کشور است.

52.                       4 مورد از وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور را نام ببرید.

·       بررسی و کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریان‌های فرهنگی جهان و تبیین تاثیر کانون‌ها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب و ارایه گزارش‌های تحلیلی

·       بررسی و تحلیل شرایط و جریان‌های کشور و بخش نظام ارزشی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فهنگی و ارایه راه حل مناسب

·       برنامه ریزی و هدایت فرهنگ عمومی به منظور تحقق اهداف و اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

·       فراهم کردن زمینه کاری و هماهنگی دستگاه‌های دولتی در اجرای بخشی از وظایف آنها که راجع به گسترش و ارتقاء فرهنگ عمومی است

·       بررسی آثار فرهنگی مرتبت بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول و سیاست‌های فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه‌های اجرایی.

53.                       ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی چگونه است؟ (5 مورد)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور یا معاونش، وزیر اطلاعات یا معاونش، وزیر آموزش و پرورش یا معاونش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما یا معاونش، رئیس کمیسیون ارشاد و هنر مجلس ، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دبیر شورای عالی جوانان یا رئیس مرکز ملی جوانان،

54.                       5 مورد از تصمیمات و مصوبات شورای فرهنگ عمومی را نام ببرید؟

آیینامه شورای فرهنگ عمومی، اولویت بندی دستور جلسات شورا براساس نظر اعضا، سیاست‌های رسانه‌ای در حوزه وحدت مذهبی، بررسی گرایش‌های دینی مردم، گرامیداشت هفته وحدت، بررسی آسیب‌های تهدید کننده و سیاست‌های تقویت و تحکیم هویت ملی، انتخاب خادمان نمونه فرهنگی عمومی  و...

55.                       اصول فرهنگ اسلامی را نام ببرید.

·       وحدت و یکپارچگی فرهنگ اسلامی

·       ابدیت فرهنگ اسلامی

·       جامع‌الطراف بودن فرهنگ اسلامی

·       تحرک و سازندگی فرهنگ اسلامی

56.                        تمایزهای فرهنگ اسلامی با سایر فرهنگ‌ها چیست؟

·       اسلام دین توحید است و فرهنگ آن نمودار تجلی اصل وحدت است

·       وجود معرفت در فرهنگ اسلامی نسبت به دیگر فرهنگ‌ها

·       اسلام دین اعتدال است

57.                       تمدن چیست؟

تمدن یعنی سبک زندگی مجموعه‌ای از انسان‌ها که در یک دوره تاریخی در یک منطقه جغرافیایی زندگی کرده‌اند و دارای اهداف مشترکی بودند و دستاوردهای خاصی به دست آورده‌اند. در این تعریف سبک زندگی رکن اساسی است.

58.                       شاخصه‌های تمدن را نام ببرید.

پیدایش دولت، تنظیم روابط کار، حاکمیت اخلاق و پذیرش قواعد اخلاقی، دین مداری، علم گرایی، داشتن سیستم فکری و نگرش فلسفی، آثار و متون و مفاخر ادبی، و در نهایت هنر به عنوان جلوه روح زیبایی گرایانه انسان همگی نشانه‌های حضور تمدن در بین ملت‌هاست.

59.                       تفاوت‌های اصلی تمدن و فرهنگ از نظر دکتر محمد علی اسلامی چیست؟

·       تمدن بیشتر جنبه علمی و عینی دارد و فرهنگ بیشتر جنبه ذهنی و معنوی.

·       تمدن بیشتر جنبه اجتماعی دارد و فرهنگ بیشتر جنبه فردی

60.                        ابزار اصلاح فرهنگ عمومی چیست؟

ارزیابی مستمر عناصر و فعالیت‌های فرهنگی اصلی‌ترین ابزارهای اصلاح فرهنگی هستند.

61.                        نهادهای مسئول در امر برنامه‌ریزی فرهنگی جامعه از منظر قانون اساسی کدامند؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت تحقیقات و فن‌آوری، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی

62.                        رفتار اجتماعی را تعریف کنید؟

رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار فرد .متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد

63.                        مفهوم قانون چیست؟

قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی است که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و بعنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند.

64.                        مهندسی فرهنگی را تعرفی کنید.

مهندسی کردن در واقع تعیین حدود و قدر و اندازه‌گیری کردن است در این صورت مهندسی معنایی اعم از کمیت صرف یا تنها رجوع به عینیات خارجی دارد بلکه به طور کلی تطبیق حجکم کلی بر جزئیات را افاده می‌کند. مهندسی فرهنگی هم یعنی طراحی و اندازه‌گیری ابعادی که قرار است فرهنگ در آن ایجاد شود. بطور کلی مهندسی فرهنگی در هر حوزه‌ای می‌تواند تحت عنوان همان حوزه نیز نامیده شود

65.                        5 بخش از اصول سیاست‌های فرهنگی کشور را نام ببرید.

بازشناسی و ارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی در عرصه‌های مختلف

شناخت جامع فرهنگ  مدنیت اسلام و ایران در ترویج اخلاق و معارف اسلامی

شناخت فرهنگ و تجربه های بشری و استفاده از دستاوردهای علمی و فرهنگی جهان

تلاش مستمر در جهت رشد علمی و فرهنگی جامعه

فراهم ساخت شرایط و امکانات کافی برای مطالعه و تحقیق

66.شورای فرهنگ عمومی را تعریف کنید.

شورای فرهنگ عمومی زیر مجموعه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران است رئیس این شورا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها: فرهنگ عمومی، نمونه‌سئوال‌های کاردانی، نمونه سئوال، فرهنگ